Внутріцехове планування


Оперативне керування виробництва, включаючи календарне планування, оперативний контроль і регулювання виробництвом, потрібно для ритмічної роботи виробництва і рівномірного випуску виготовленої продукції. Оперативно-виробничий план уточняє показники і розрахунки, закладені в техпромфінплані з урахуванням додаткових завдань.

Для встановлення реальності оперативних завдань цехом і коректовані виробничій програмі по видам виробів і їх об’ємам випуска, необхідно перш завсе виявити "вузкі місця" виробництва, одночасно прийняти міри до їх знищення, оприділити свобідні виробничі потужності на кожному робочому місці і встановити можливості їх використання для додатково випуску продукції.

Внутріцехове планування заключається в плануванні виробництва внутрі цеха по кожному робочому місці з доведенням плана до кожному виконавця, в оперативному регулюванні і контролюванні ходу виповнення плану і врахування випуску деталей, виробів.

Для ритмічної виробництва необхідно безперебійно і узгодження робота всіх цехів і служб виробництва, в тому числі необхідне міжцехове і внутріцехове планування.

Міжцехове планування проводиться таким чином організації необхідних попереджень в роботі суміжних цехів по технологічному процесі і створення нормативних заделов між цехами.

Міжцехові задели діляться:

- оборотні

- страхові

Оборотні задели необхідні, коли цехи випускають комплекти деталей одного виду виробу партіями з різною періодичністю і різними сроками запуска-випуску. Величина нормативних заделов залежить від характера організації виробництва, розміром партії запуску виробів у виробництво і періодичне їх повторення, а також від часу виробничих циклів.

Викоридження виробництва по даній деталі для любого цеху дорівнює сумі виробничих циклів виготовлення їх або складання з цією деталею з урахуванням коефіцієнтів страхового задела всіх інших цехів по маршруту технологічного процесу. Попередження для цеху розраховується по формулі:

Де Oni – попередження і того цеху.

І – порядковий номер цеху по маршруту технологічного процесу

M – порядковий номер кінцевого цеху по маршруту

Ц – виробничий цикл виготовлення або складання

Кз – коефіцієнт страхового задела.

Довжина виробничого циклу обробки деталей

Де tнал – довго тривалість пере наладки верстатів.

Tшт П – продовження обробки партії деталей

Tпрол – тривалість між операційного промежування деталей.

Експериментальна пробірка і опит втілення нової системи неперервного виробництва планування, називають умовно комплектною системою, підтвердили високу ефективність її для достіженія ритмічності і покращення роботи виробництва. Суть умовно-номенклентної системи оперативного планування виробництва складається з слідую чого. Номенклатура виробів виробничого завдання приводиться до умовного виробу або до умовного колекту, складається для всіх цехів, участков і інших виробничих підрозділів єдиний сквозний план-графік, для чого умовно знімається з оперативного учйоту величина мінімального неорного заделу, розробляється графік пропорціональності роботи цехів (участків).

Метод умовного виробу приміняють, коли в програмі виробництва використовується один типорозмір виробу, виготовляємий в теченії всього планувального періоду, в склад якого умовно входять всі вироби програми пропорційно їх вазі (в штуках) по відношенню до одного виробу, прийнятого за умовний.

По методу умовного виробу можна скласти програму виробництва представляє собою послідовний ряд ростущих номерів умовних виробів рід відповідними датами робочих днів.

Після чого розробляється єдиний сквозний план-графік на умовний виріб незалежно від довжини виробничого цикла.

Метод умовного комплекта, випередженно сутко-комплекта, приміняється, коли не можна привести вироби програми до одного умовного виробу. За сутко-комплект приймається сукупність деталей всіх назв для всіх виробів, підлягаючих виготовленню в плануючому періоді часу з розрахунку середньосуточної необхідності в них.

План виробництва в сутко-комплектах на планує мий період часу представляє собою послідовний ряд порядкових номерів умовних комплектів в залежності від числа робочих днів. Єдиним сквозним планом-графіком установлють завдання на виготовлення на кожну дату місяці камері комплекту для кожного виробничого підрозділу незалежно від тривалості часу виробничого циклу.

При внесенні змін у виробничу програму відповідно міняються умовні вироби, умовний комплект, умовна кількість і перераховується камер сутко-комплекта.

=========================