Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми


1 Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу.

2 Ліквідність, показники ліквідності.

3 Показники рентабельності. Розрахунок чистого прибутку підприємства.

Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу.

Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру.

Фінансовий аналіз має кілька цілей:

§ визначення фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми;

§ виявлення змін у фінансовому стані та результатах у просторово-часовому розрізі;

§ виявлення основних факторів, що викликали зміни у фінансовому стані й результатах;

§ прогноз основних тенденцій у фінансовому стані й результатах діяльності фірми.

Фінансовий аналіз може розглядатися як складова частина проектного аналізу, так і фінансового менеджменту, тож дії аналітика залежать від поставленої мети. Проектний аналіз вимагає обґрунтування вкладень з найкращими результатами. Фінансовий менеджмент вимагає постійної роботи менеджера в пошуку фінансовий ресурсів.

З позицій проектного аналізу метою фінансового аналізу є визначення рентабельності й ефективності проекту з погляду інвесторів та організації, що реалізує проект, а також оцінка поточного й прогнозованого фінансового стану підприємства.

Фінансовий аналіз передбачає вирішення таких завдань:

Дати оцінку фінансового стану і фінансових результатів підприємства "без проекту" і "з проектом";

1) дати оцінку фінансового проекту і забезпечити координацію використання фінансових ресурсів у часі;

2) оцінити потребу в фінансуванні проекту і забезпечити координацію використання фінансових ресурсів у часі;

3) визначити достатність економічних стимулів для потенційних інвесторів;

4) оцінити, оптимізувати й зіставити витрати та вигоди проекту в кількісному вимірі.

Фінансовий аналіз використовує різні методи, які дають змогу структурувати й ідентифікувати взаємозв’язки між основними показниками. Можна виділити три основні типи моделей, що застосовуються в фінансовому аналізі: дескриптивні, нормативні та предикативні.

Дескриптивні моделі застосовуються для оцінки фінансового стану фірми. До них відносяться: побудова системи звітних балансів, подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах, аналіз звітності, система аналітичних коефіцієнтів тощо. Всі ці моделі засновані на використанні інформації бухгалтерської звітності.

Нормативні моделі дають змогу порівняти фактичні результати діяльності фірм з очікуваними, розрахованими за бюджетом. Ці моделі використовуються здебільшого у фінансовому менеджменті.

У проектному аналізі, що має справу не стільки з теперішнім, скільки з гаданим майбутнім, використовуються предикативні моделі, які мають передбачуваний, прогностичний характер і дозволяють спрогнозувати майбутні грошові потоки, фінансовий стан і результати.

На цих моделях засноване фінансове проектування – логічне завершення проектного аналізу.

Методи фінансового аналізу в застосування до ринку цінних паперів і фінансових інвестицій істотно різняться від методів фінансового аналізу як частини проектного аналізу. Наприклад, фінансовий аналіз як частину фінансового менеджменту, що займається аналізом фінансових інвестицій, прийнято ділити на фундаментальні і технічні. Оскільки проектний аналіз застосовується до реальних інвестицій, у цій праці методи фундаментального й технічного фінансового аналізу інвестицій не розглядаються.

2 Ліквідність, показники ліквідності.

Існує кілька принципових схем аналізу фінансового стану і результатів підприємства. V цьому посібнику наводиться най­поширеніша у світовій практиці схема аналізу, яка дістала назву схеми фінансових коефіцієнтів.

Показники ліквідності

Ліквідність — це здатність підприємства вчасно розрахуватися по боргових зобов'язаннях шля­хом перетворення всіх активів у грошові кошти.

Оборотні кошти входять до складу початкових витрат на проект і мають підтримуватися на певному рійні протягом усьо­го циклу проекту.

Чисті оборотні активи розраховуються за формулою:

Чисті оборотні активи = Поточні активи – Поточні пасиви

(Net Working Capital)

Ліквідність характеризує можливість підприємства оплатити свої поточні пасиви.

Його еквівалентом є:

Поточний коефіцієнт = Поточні активи покриття

Поточні пасиви

Найкраще, коли поточний коефіцієнт покриття вищий 2, але він не повинен бути нижчий 1. Нормальним вважається значен­ня коефіцієнта більше 1,5.

Коефіцієнт показує, яка частина оборотних активів може бути негайно перетворена в грошову форму і використана для погашення короткострокових зобов'язань.

Його еквівалентом є кислотний тест (Acid test).

Коефіцієнт кислотного тесту (Quick Ratio) = Ліквідні активи

Поточні пасиви

Цей коефіцієнт повинен бути не нижчий 1, інакше фінан­совий стан підприємства оцінюється як незадовільний.

Для оцінки ліквідності використовується також показник номінальної вартості власного капіталу. Якщо під активу (пасиву) відняти нематеріальні активи і позикові кошти (боргові зобов’язання), то ми одержимо таку вартість.

Номінальна вартість власного капіталу = Актив — Нематеріальні активи - Довгострокові пасиви — Поточні пасиви

Цей коефіцієнт показує, чим підприємство справді володі­тиме на момент і в разі ліквідації.

Якщо нематеріальні активи дорівнюють нулю, то номінальна вартість власного капіталу дорівнюватиме чистій номінальній вартості активів.

Чиста номінальна вартість = Власний капітал +

Бюджетне фінансуваиия + Доходи майбутніх періодів +

Нерозподілений прибуток.

Показник номінальної вартості власного капіталу іноді вико­ристовується при розрахунках рентабельності замість показника власного капіталу. Він відображає потенційну вартість власного капіталу.

Для оцінки ліквідності використовується також

Коефіцієнт забезпеченості власного капіталу чистою номінальною вартістю активів

=

Номінальна вартість Власного капіталу

Чиста номінальна вартість активів

Цей показник не може бути більший 1 і залежить від частки нематеріальних активів в активах підприємства.

Показники ліквідності на плановий період розраховуються, виходячи з наявних на початок проекту показників фінансового стану, тобто аналізується вплив на їх зміну проектних змін. Аналіз ліквідності дозволяє зробити висновок, погіршує чи поліпшує стан підприємства проект, чи дотримано загальноприйнятих нормативів.

3 Показники рентабельності

Аналіз рентабельності здійснюється на основі розрахунку показника чистого прибутку.

Розрахунок чистого прибутку підприємства

1 Виручка від реалізації

2 Податок на додану вартість

3 Акцизний збір

4 Чистий обсяг продажів (1-2-3)

5 Прямі трудові витрати

6 Операційні витрати

7 Амортизація

Б. Поточні витрати (4+5+6+7)

В. Прибуток до виплати податків, дивідендів і процентів (А-Б)

8 Податок на прибуток

9 Інші податки за рахунок прибутку

10 Нараховані дивіденди, проценти, включаючи податок на дивіденди й проценти

Г. Чистий прибуток (В-8-9-10)

Сума

Аналіз рентабельності підприємства виконується на основі використання системи показників Каскад (метод Дюпона).

Схема фінансового аналізу "Каскад"

При плануванні використовується кілька показників рентабельності:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток Х 100%

(Return on Equity /ROE Власний капітал

Рентабельність власного капіталу показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал. Максимізація цього показника – головне завдання управління підприємством. Якщо чистий прибуток і власний капітал мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабельність, не менша 20%.

Для оцінки рентабельності власних вкладень на здійснення проекту рекомендується використовувати дещо іншу формулу розрахунків.

Рентабельність власного = Чистий прибуток Х 100%

Капіталу проекту Власний кошти, вкладені в проект

Рентабельність активів = Чистий прибуток х 100%

(Return on Total Assets/ROA) Активи

Рентабельність активів показує, наскільки ефективно використовуються активи підприємства. Якщо чистий прибуток та активи мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабельність, не менша 14%.

Для оцінки рентабельності проекти рекомендується використовувати і таку формулу:

Рентабельність капітальних витрат = Чистий прибуток Х 100%

Капітальні витрати

Рентабельність продажів = Чистий прибуток х 100%

(Return on Sales /ROS or MARGIN/) Виручка від реалізації

Рентабельність продажів показує, яку частку становить чистий прибуток у виручці реалізації. Нормальною вважається рентабельність не менша 30%, в умовах високого податкового тиску – 15%.

Рентабельність інвестованого Чистий прибуток

Капіталу ( Return on Invested = Власний капітал +

Capital /ROIC/ + Довгострокові пасиви

Цей показник характеризує ефективність використання не тільки власного капіталу, й довгострокових кредитів та позик. Якщо прийняти, що рентабельність власного капіталу не менша 20%, а середня вартість довгострокових кредитів – 8%, співвідношення власного капіталу і довгострокових пасивів не менше 1, нормальною вважається рентабельність інвестованого капіталу не менша 14%.

Розрахунок показників ліквідності й рентабельності "без проекту" – це розрахунок динамічного ряду на прогнозний період.

Розрахунок показників ліквідності й рентабельності "з проектом" – це розрахунок значень цих показників на основі проектних даних.

Різниця між ними показує вплив проекту на фінансовий стан і результатів діяльності підприємства.

=========================